Carina Söderlund, Project Manager, Research project manager, Researcher, Senior Lecturer


Carina Söderlund är doktor (filosofie) och universitetslektor, disputerad inom Innovation och Design, med fokus på visuell kommunikation, Informationsdesign, teknikinformation och gränssnittsdesign. Hon är även utbildad formgivare, designer, inriktad mot grafisk design och utställningsdesign.

Carinas forskning behandlar visualiseringen av stora mängder data och visuell design av olika typer av gränssnitt, såväl analoga som digitala. Hon samordnar och modererar de högre seminarierna vid en av Mälardalens högskolas forskningsinriktningar, nämligen Innovation och produktrealisering, IPR. Hon handleder doktorand Lundin,  C-uppsater, och masterarbete. 

Kurser Carina ansvarar för är bland annat inom kognitionspsykologi med fokus på kognitiva aspekter av design, och examensarbeten i  huvudämnet Informationsdesign. Hon undervisar i retorik och berättarteknik särskilt inom visuell retorik och visuell narrationsteori, och tillhör programmet Spatial Design (Rumslig gestaltning) där hon bland annat undervisar inom  Environmental graphic design, Wayfinding/Wayshowing och ljud- och ljusdesign.

Carina leder projektet Vis'man, Visuell och spatial kommunikation och management, från användares perspektiv, finansierat av KK-stiftelsen. Inom visual management förespråkas visuella artefakter i kommunikationen mellan ledning och/mellan medarbetare. Varför och hur artefakternas utformning och visuella design kan påverka kommunikationen är föga beforskat.

Vis'man syftar till att studera visualiseringens roll inom lean produktion och tillverkning, samt undersöka användningen av visuella artefakter inom visual management och svensk tillverkningsindustri. Detta för att bidra till utvecklingen av visualiseringsverktyg som används vid ständigt förbättringsarbete och vid styrning och planering av det dagliga arbetet. I fokus är informationstavlor för daglig styrning, visuell planering och vid pulsmöten. Projektet grundas delvis i designforskning med metoder för kollaborativt arbete mellan olika aktörer, såsom forskare och medverkande företag. Utöver sker bland annat laboratorietester och ögonrörelsestudier på fält. 

Några tidigare forskningsprojekt är projektet Reducing Maintenance Related Waste, finansierat av Vinnova (FFI). Under 3,5 år studerade Carina olika information och kommunikationsproblem inom produktionsunderhåll i tillverkning- och bilindustrin. Resultaten ligger till grund för Vis'man-projektet. 

Under 2016 deltog Carina i projektet Towards the 21s century Mathematics Curriculum, vilket strävar mot att designa nya läromedel och lärarhandledningar i matematik. Hon anställdes som rådgivare för design av de nya böckerna; i samarbete med forskare inom pedagogik och matematik. Projektet finansieras av Sparbanken Rekarne och Vetenskapsrådet.

Under ett år, på uppdrag av Sörmlands läns landsting, testade Carina deras intranät för ökad användbarhet, och belyste problem och gav förslag på förbättringar för ökad sökbarhet bland annat.

Utskott, kommittéer och styrelser Carina deltar/deltagit i är bland annat IVLA, Visual Literacy Association, vilka anordnar årliga konferenser inom området; samt representant under några år i MITC, Mälardalen Industrial Technology Center. Och lärarrepresentant i utskottet för Teknik vid Mälardalens högskola.

Doktorsavhandlingen avgränsades till domänområdet tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll maskiner i pappersbruk. Tillståndsövervakning i detta sammanhang handlar om att övervaka maskinernas kondition för att kunna diagnostisera och förutse fel innan haveri. Underhållstekniker/ingenjörer använder programvaror för att analysera information från övervakningen.  Informationen presenteras på en bildskärm, ofta i ett kontrollrum. Carina utvecklade initiala teorier som belyser samspelet med olika typer av information och hur de påverkar individers tolkning, förståelse och reaktion på informationen från övervakningen, och hur detta i sin tur kan påverka gränssnittsdesignen. Resultatet kan tillämpas vid design av gränssnitt för tillståndsövervakning. Resultaten kan fungera som ett stöd vid gränssnittsdesign, exempelvis vid skapandet av behov- och funktionsspecifikationer.

 

Visual management, visuell och spatial kommunikation och design.
Inriktning teknikinformation, informationsdesign och gränssnittsdesign,
till viss del inom människa-datorinteraktion (HCI), och människa-maskininteraktion (HMI)

Pågående forskning
Projekt Vis'man, Visuel och spatial kommunikation och management från användares perspektiv. 

PhD students supervised as assistant supervisor:

Jonatan Lundin