Carina Söderlund, Associate Professor, Project Manager, Senior Lecturer


Carina Söderlund är disputerad även utbildad och delvis aktiv formgivare, designer, inriktad mot grafisk design och utställningsdesign. Hennes forskning handlar om visualisering av stora mängder data i olika typer av gränssnitt, till viss del inom HCI, och svensk industri.

Carina är projektledare för forskningsprojektet Visman, Visual and Spatial Communication and Management from Users' Perspective. Projektet är finansierat av KK-stiftelsen. Inom visual management förespråkas visuella artefakter vid kommunikation mellan ledning/medarbetare.
Varför och hur artefakternas design kan påverka kommunikationen är föga 
beforskat.
Forskningen syftar till att undersöka användningen av visuella-artefakter inom visual management och svensk tillverkningsindustri, och bidra till utvecklingen av visualiseringsverktyg som används vid ständigt förbättringsarbete och vid styrning och planering av det dagliga arbetet.

Carinas doktorsavhandling avgränsades till domänområdet tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av maskinell utrustning i pappersbruk. Tillståndsövervakning i detta sammanhang handlar om övervakningen av pappersmaskiners tillstånd och konditionen i deras komponenter för att kunna förutse fel. Då bedrivs underhåll efter maskinens befintliga tillstånd. 

Till sin hjälp använder underhållstekniker/ingenjörer en programvara för att analysera information från övervakningen. Hur den informationen kan designas och varför, var projektets fokus. Forskningsresultaten kan tillämpas vid design och visualisering av gränssnitt för tillståndsövervakning och underhåll i tillverkning- och processindustri. Resultaten kan fungera som ett stöd vid gestaltning, exempelvis vid skapandet av behov- och funktionsspecifikationer.

Visual management, visuell och spatial kommunikation och design.
Inriktning teknikinformation, informationsdesign och gränssnittsdesign,
till viss del inom människa-datorinteraktion (HCI), och människa-maskininteraktion (HMI)

Current research

Project Vis'man, visual and spatial communication and management, from users' perspective.

PhD students supervised as assistant supervisor:

Jonatan Lundin